Regler‎ > ‎

Husorden

 For ejendommen ”Lehmannsvænge” Lyshøjgårdsvej 85 – 89 og 93 – 103

Affald:

I ejendommens affaldsskakter må der kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukket, så skakten ikke forurenes. Skakten må ikke benyttes ml. kl. 23.00 og 06.00. Intet affald må henkastes/stilles på ejendommens område.

Øvrige affald skal sorteres efter de vejledninger varmemester/bestyrelsen angiver ved opslag og i ejendommens affaldsordningen.

Badeværelse:

Såfremt der er badekar, må dette kun benyttes til badning.

Vandhaner, blandingsbatterier samt toilet skal være i orden og pakninger skal være tætte, så vandspild undgås.

Der må ikke hensmides andet end toiletpapir i toilettet.

BRUG VAND MED OMTANKE


Rengøring:

Rengøring af måtte og under måtten skal foretages jævnligt af lejlighedens beboer.

Børn:

Børn må ikke lege, tegne eller støje på trapper og gange.

Beboerne skal sørge for, at de hos dem boende eller på besøg værende børn, ikke ved støjende adfærd er til gene for andre beboere.

Alt boldspil må kun finde sted på ejendommens boldbane og skal være slut senest kl. 21.00.

Cykler o.l.

Cykler må ikke henstilles op ad muren ved og ud for opgangene, men skal stilles i cykelstativerne, cykelskure eller kælderen i rum for cykler.

Cykler, barne- og legevogne, fodtøj, legetøj og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper og eller i kældergange.

Rulleskøjtekørsel er forbudt på trapper og i kældergange.

Motor-

køretøjer:

Parkering skal altid ske inden for de anviste parkeringsarealer og afmærkninger.
Varmemesterens eventuelle afspærringer med kegler og lignende skal ligeledes
respekteres.

Køretøjer må ikke henstilles således, at de kan genere ind- og udkørsel for anden
trafik. Parkering foran gule kantstene er forbudt. Langtidsparkering foran indgangen
er ikke tilladt. Knallerter og motorcykler må ikke parkeres i kælderen.

Tudehorn og bilalarmer må ikke igangsættes på ejendommens arealer.

Brandbare stoffer og benzin må ikke opbevares i garager eller rum på ejendommen.

Musiceren:

Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden administrationens skriftlige samtykke.

Elektronisk lyd samt støjende adfærd i øvrigt må kun udføres således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Husdyr:

Det er som udgangspunkt tilladt at holde husdyr/kæledyr, såfremt de ikke er støjende, ildelugtende eller på anden måde generende for omgivelserne, når der på forhånd er underskrevet en erklæring om det hos varmemesteren. Denne tilladelse kan af bestyrelsen tilbagekaldes, hvis husdyret/kæledyret er til gene for ejendommens beboere. Bemærk at alle kamphunderacer er uønskede på ejendommen.

Hunde skal være i snor og efterladenskaber skal samles op. Der henstilles dog til hundetoilet ved containerplads benyttes.

Fodring af fugle er forbudt.

Støj:

Tekniske hjælpemidler til lettelse af husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.

Installering skal foretages af aut. installatør og eventuel udvidelse skal betales af beboeren af lejligheden.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted:

Hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00

Lørdage mellem kl. 09.00 og 16.00

Søn- og helligdage mellem kl. 11.00 og 15.00


Vaskeri:

Maskinerne skal behandles og benyttes som foreskrevet. Vaskerummet skal efter endt afbenyttelse gøres ryddeligt, og maskinerne aftørres grundigt.

Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, græsplæner, trapper eller på altaner. Tøj, som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe på gulvet. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand.

De forudbestilte vasketider skal respekteres.

Der henvises til ordensregler i vaskekælder.

Vinduer:

I regn-, sne-, frost- eller stormvejr skal alle vinduer i vaskekælder, kælderrum og på trappeopgange holdes lukket.

Postkasser:

På postkasserne må kun opklæbes foreningens navneskilt samt officielle mærkater fra Post Danmark (reklamer nej tak, levering til døren, mv.). Al opklæbning skal ske af varmemesteren. Der må altså ikke opklæbes egne billeder, sedler, navneskilte, mv.

TV:

Det er ikke tilladt at opsætte egen antenne, parabol eller lignede. Det er kun tilladt at udføre ændringer af og indgreb på boligens kabel-tv- og bredbåndsinstallationer ved brug af ejendommens TV-antennefirma/bredbåndsleverandør, og det sker for beboerens egen regning.

Nødvendig reparation af stikdåserne, som skyldes et ikke-autoriseret indgreb eller lignende, er ikke dækket af foreningens abonnementsaftale med ejendommens TV-antennefirma/bredbåndsleverandør.

Fremleje af ejerbolig:

Ejeren skal ved fremleje af sin bolig henvende sig til varmemesteren eller administrationen med meddelelse herom og udfylde skema med ny adresse samt lejerens navn.

Grillning:

Anvendelse af grill eller lignende er ikke tilladt på ejendommens altaner.

Grillning i haven er tilladt på de opstillede grillpladser, bl.a. ejendommens store grill i haven mod Skolestien.

Rygning:

Rygning er ikke tilladt på ejendommens fælles indendørsarealer dvs. kældergange, trapper, vaskekælder, mv. (bortset fra i beboerrummet ved private arrangementer) Cigaretter mv. må ikke skoddes/askes ud af vinduer og altaner eller smides på ejendommens udendørsarealer.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2011

Ċ
Steen Thomassen,
17. mar. 2013 07.02
Comments